De weg naar duurzamer Europees vervoer

De toekomst van het goederenvervoer over de weg in Europa hangt nauw samen met duurzaamheid. Daarom nemen de Europese autoriteiten maatregelen om efficiënte infrastructuren te creëren die de interne markt en de geografische, economische en sociale cohesie vergemakkelijken. Deze factoren werken als een basis voor het versnellen van het initiatief om te komen tot een vervoerssysteem dat volgens de Europese Unie "milieuvriendelijker, gedigitaliseerd, veerkrachtiger, eerlijker en concurrerender" moet zijn.

Een trans-Europees vervoersnetwerk voor meer duurzame mobiliteit

Dit is al enige tijd een voortdurend streven. In 1996 werd de eerste stap gezet toen besloten werd het TEN-T (Trans-Europees vervoersnetwerk) in te voeren. Dit is een verzameling prioritaire transportnetwerken die het verkeer van personen en goederen in de Europese Unie moeten bevorderen.

Het einddoel van TEN-T is om, wanneer het in 2030 klaar is, te helpen voldoen aan de richtlijnen van de Europese Green Deal en de strategie van de Europese Unie voor Duurzame Mobiliteit. Daarom heeft TEN-T bij de meest recente herziening zijn doelstellingen toegespitst op het voldoen aan de voorstellen inzake klimaatverandering en het versnellen van de digitalisering van het transport.

In dit verband heeft de Raad van de Europese Unie onlangs de conclusies over zijn mobiliteitsstrategie geactualiseerd om de overgang naar een duurzamer vervoerssysteem te helpen versnellen. Het doel is tegen 2050 een koolstof-neutrale Europese Unie tot stand te brengen en tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in alle lidstaten met ten minste 55% te verminderen.

De Green Deal tegen klimaatverandering

De bovengenoemde richtlijnen zijn gebaseerd op de Green Deal, het instrument van het energieblok voor de bestrijding van de klimaatverandering, dat gericht is op de totstandbrenging van een schone economie met nul-emissie. Het ambitieuze fundamentele doel is dat de Europese Unie wereldwijd het voortouw neemt op het gebied van klimaatmaatregelen.

Dit stappenplan omvat 50 punten die draaien om de bevordering van een efficiënt gebruik van grondstoffen, waarbij alle sectoren van de economie aan bod komen, maar de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de sectoren die de meeste uitstoot veroorzaken, namelijk de energie-industrie en de transportsector.

In dit verband bevordert de Europese Green Deal het gebruik van een schoner en efficiënter vervoer om de uitstoot te verminderen. Zij wil dus de inspanningen opvoeren om het gebruik van fossiele brandstoffen in het vervoer te verminderen en er minder afhankelijk van te zijn.

Wat zware voertuigen betreft, is de Europese Commissie in 2018 begonnen te werken aan een verordening inzake de CO2-uitstoot, die zou inhouden dat de uitstoot tegen 2025 met 15% wordt verminderd ten opzichte van 2019, en tegen 2030 met minstens 30%.

Om dat te bereiken zou de steun voor fossiele brandstoffen geleidelijk moeten worden afgeschaft, door mensen aan te moedigen te investeren in de ontwikkeling van alternatieve energie. Naast elektriciteit, waterstof en sommige fossiele gassen (gecomprimeerd aardgas, vloeibaar aardgas en vloeibaar petroleumgas), gaat het ook om biobrandstoffen, zoals bio-ethanol, biodiesel en biomethaan.

Europa heeft een verouderde vloot vrachtwagens

Waar staan we vandaag? We werken met een zeer oud vrachtwagenpark. Momenteel rijden er slechts 2.300 "nul-emissie" vrachtwagens rond, slechts 0,04% van de 6,2 miljoen lichte en zware bedrijfsvoertuigen die in de Europese Unie rondrijden.

Daarom moet, zoals de Europese Associatie van Automobielfabrikanten aangeeft, het huidige aantal elektrische vrachtwagens honderdvoudig worden verhoogd om de doelstellingen inzake koolstofdioxide-uitstoot tegen 2030 te halen. Dit wordt haalbaar geacht door het aanbod te vergroten met een radicale verschuiving van het paradigma. Daarom wendde het zich tot de autoriteiten om een geschikt wettelijk kader vast te stellen en meer elektrische oplaadpunten en waterstofstations te introduceren.

Reizen zonder lading, de achilleshiel van het transport

Een andere kwestie die in de vervoerssector moet worden aangepakt om de efficiëntie te verbeteren, is het verminderen van de afstand die wordt afgelegd zonder lading in de laadbak. Naar schatting 25% van de vrachtwagens die in Europa rondrijden, doen dat zonder lading.

Kenmerkend is dat een bedrijf in een regio meer uitgaande routes heeft dan routes terug naar zijn thuisbasis. Bijvoorbeeld, een bedrijf in Barcelona dat dagelijks tien vaste ladingen naar Lyon heeft, heeft waarschijnlijk niet hetzelfde aantal ladingen op de terugreis. Het is echter zeer waarschijnlijk dat dit ook gebeurt met een bedrijf in Lyon met routes naar Barcelona. De realiteit is dat de vrachtwagens van deze bedrijven allebei zonder lading de weg op gaan.

Route-optimalisering is een essentiële factor om brandstof te besparen, de uitstoot te verminderen en de transportbedrijven efficiënt te laten werken. Dit is waar vrachtbeurzen zoals Teleroute in het spel komen, die vraag en aanbod met elkaar verbinden via hun online platform. Door toegang te hebben tot deze informatie kan de dagelijkse activiteit van uw bedrijf duurzamer beheerd worden, met meerdere alternatieven voor de bevoorrading, waardoor de afgelegde afstand zonder lading verkleind wordt.

Een mooie toekomst voor het milieu is in elk geval niet langer een droom. In plaats daarvan is het een gemeenschappelijke Europese doelstelling geworden, met welomschreven termijnen en acties. In de komende jaren zullen wij nagaan in hoeverre de autoriteiten en andere betrokken instanties zich aan dit plan houden en of de vandaag gelegde grondslagen morgen zullen resulteren in een volledig duurzaam goederenvervoer over de weg.