NGMP: WYKORZYSTANIE NOWEJ TECHNOLOGII W CELU USPRAWNIENIA SEKTORA PRZEWOZOWEGO

Giełdy nowej generacji (NGMP) często powstają w celu wypełnienia uprzednich niedoskonałości obserwowanych na rynku. Nadszedł już czas, by branża przewozu ładunków zrzeszająca rozmaitych dostawców usług oraz poszukujących ich podmiotów o różnych specjalizacjach doznała tego rodzaju rewolucyjnego rozwoju. Dzisiejszy postęp technologiczny utorował drogę do transformacji sektora przewozu ładunków, zapewniając godne zaufania, uczciwe i szeroko zakrojone giełdy NGMP dla załadowców i przewoźników.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W CELU ZWIĘKSZENIA KOMFORTU KORZYSTANIA Z GIEŁDY TRANSPORTOWEJ

Giełdy transportowe, choć stanowią pomocne narzędzie dla załadowców i przewoźników, dalekie są od ideału dla którejkolwiek z zaangażowanych stron. Oto niektóre możliwe sposoby przekształcenia giełd transportowych w NGMP oraz technologia, która mogłaby im na to pozwolić.

Uczciwe stawki natychmiastowe dla wszystkich – stawki natychmiastowe coraz bardziej zyskują na znaczeniu w branży transportu ładunków jako alternatywa dla stawek umownych. Biorąc pod uwagę ich zmienność w czasie, zapewnienie spójnych i uczciwych stawek natychmiastowych pozwoliłoby na wypracowanie wysoko cenionego poczucia bezpieczeństwa i solidności dla załadowców i przewoźników.

Owo bezpieczeństwo można by osiągnąć za pomocą inteligentnych algorytmów ukierunkowanych na ustalanie cen w drodze rachunku prawdopodobieństwa, mając na celu stworzenie błyskawicznych i dokładnych wycen natychmiastowych dla załadowców przy uwzględnieniu podaży, popytu, cen paliwa i innych czynników cenotwórczych. Pozwoliłoby to na wyeliminowanie niepewności związanej z planowaniem finansowym oraz dostępnością po obu stronach rynku. Giełda transportowa Teleroute zapewnia nawet załadowcom, dostawcom usług logistycznych i spedytorom możliwość zobowiązania w zakresie ofert na rynku transakcji natychmiastowych przez określony czas i dla określonej liczby ładunków, aby przyczynić się do ograniczenia zmienności rynku.

Zaufanie do przewoźnika – Zwykle giełdy przyciągają dostawców produktów i usług z różnych sektorów, którzy nie znają jeszcze swoich kontrahentów. W związku z tym zaufanie między załadowcą a przewoźnikiem ma kluczowe znaczenie dla stworzenia popularnej giełdy transportowej.

Na szczęście dzięki obecnemu postępowi technicznemu, zwłaszcza opracowaniu technologii blockchain, istnieje możliwość zaoferowania przejrzystych procesów śledzenia, informacji zwrotnych, fakturowania itp. bez obaw o niecne zamiary lub przypadkowe zmiany w poszczególnych funkcjach. Dzięki technologii łańcucha bloków zaufanie może stać się domyślnym porozumieniem dwóch lub większej liczby stron.

Możliwość wyboru spośród wielu opcji – Jak już wspomnieliśmy w artykule dotyczącym specjalizacji, przewoźnicy często decydują się na wyspecjalizowanie swojej działalności w określonym rodzaju transportu ładunków. Może to utrudniać gromadzenie szeroko zakrojonego wyboru ogólnych lub szczególnych pojazdów transportowych w taki sposób, aby sprostać nadwyżce zapotrzebowania na przewoźników w giełdach transportowych.

Rozwiązania telematyczne i mobilne umożliwiają jednak maksymalizację szans przewoźnika w ramach NGMP. Jeśli przewoźnicy zgłoszą swoją bieżącą lokalizację, mogą zostać łatwo dopasowani do ładunków znajdujących się najbliżej, a także do najbardziej odpowiednich czasów oczekiwania i stawek. Innymi słowy, możliwość przekazania lokalizacji pojazdów i ładunków zwiększa zakres dostępnych przewoźników dla określonych ładunków. Przykładowo, giełda Teleroute umożliwia zmniejszenie pustych przebiegów dla przewoźników o dodatkowe 5%, zapewniając ich większą dostępność w ramach platformy.

Wielokanałowa obecność po każdej stronie – Żaden sektor nie uniknie potrzeby cyfryzacji swojej działalności, nawet branża transportowa. Mając to na względzie, stworzenie wszechobecnych kanałów cyfrowych umożliwiających kontakty załadowców i przewoźników ma kluczowe znaczenie dla powodzenia NGMP. Zapewnienie dynamicznej interakcji dzisiejszych kierowców wymaga czegoś więcej poza samą witryną internetową czy aplikacją.

Coraz bardziej popularne trendy wśród rozwiązań cyfrowych obejmują wtyczki, chatboty, sterowanie głosowe, wirtualną rzeczywistość, gadżety itp. Możliwości w zakresie cyfryzacji prowadzonej działalności są coraz większe, a ich wykorzystywanie staje się coraz bardziej konieczne. Narzędzia te ułatwiają komunikację w zakresie lokalizacji, dostępności, zapytań, wycen oraz wielu innych aspektów działalności.

Przystosowanie do rynku pracy na żądanie – Uber, AirBNB, AmazonFlex, Foodora – wszystkie te przykłady obrazują prężny rozwój rynków pracy na żądanie w świecie coraz bardziej zdominowanym przez pokolenie Y. Jeśli przewoźnicy są w stanie zagwarantować transport ładunku w niepełnym wymiarze czasu pracy mieszkańcom określonych rejonów kraju, mogą zapewnić załadowcom i kierowcom poczucie elastyczności. Trasy mogą być dzielone na odcinki, co może wpłynąć na znaczny wzrost liczby dostępnych przewoźników, zwiększając osiągane zyski przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Uznanie należnych zasług – Programy nagród i uznawania lojalności mogą przyczyniać się do wypracowania poczucia zaufania i wiarygodności na giełdach. Programy lojalnościowe mogą w dalszym ciągu przyciągać przewoźników i załadowców ze zwróceniem uwagi na ich profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz klientów i usługodawców. Jeśli dodamy do tego możliwości w zakresie kosztów ubezpieczeń, paliwa i utrzymania, giełda transportowa to miejsce, w którym niewątpliwie warto się znaleźć.

Tego rodzaju korzyści umożliwiane w drodze analizy postępowania podczas jazdy oraz stosownych informacji zwrotnych mogą przyczynić się do stworzenia lojalnej społeczności kierowców dążących do zapewnienia załadowcom jak najwyższego profesjonalizmu oferowanych usług. Giełda Teleroute oferuje pakiety abonamentowe, w ramach których członkowie zyskują szerszy dostęp do platformy i jej licznych członków.

GIEŁDY TRANSPORTOWE NOWEJ GENERACJI: PRZYSZŁOŚĆ

Wykorzystywanie dzisiejszych możliwości technologicznych w celu stworzenia sprawnej, wiarygodnej i wydajnej giełdy transportowej ostatecznie pozwala na zwiększenie możliwości przewozowych dla załadowców przy jednoczesnym ograniczeniu pustych przebiegów dla przewoźników. Dzięki NGMP, odzwierciedlonej za pomocą takich giełd transportowych, jak Teleroute, możliwe jest odrodzenie sektora poprzez stworzenie giełdy pierwszego wyboru zapewniającej wysokiej jakości usługi i rzetelnych klientów. Technologia łańcucha bloków, zaawansowane algorytmy, sztuczna inteligencja i wielość kanałów cyfrowych w dużej mierze eliminują większe i mniejsze ograniczenia branżowe i torują drogę ku inteligentnym rozwiązaniom logistycznym.