Polityka prywatności firmy Teleroute

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI ALPEGA

Spółka Alpega ceni prywatność osób przekazujących nam dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe oraz zawiera informacje na temat praw przysługujących danej osobie.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie zarówno do danych osobowych przekazanych nam przez daną osobę, jak i przez organizacje. Możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w jakichkolwiek celach określonych w niniejszej Polityce lub ujawnionych w inny sposób w miejscu ich przekazania.

Politykę należy czytać w powiązaniu z Warunkami Użytkowania Stron Internetowych spółki Alpega, a w przypadku korzystania z Usług w powiązaniu z Umową zawartą między Klientem a Spółką Alpega.

1.    Jakie pojęcia zostały użyte w niniejszej Polityce Prywatności?

„Podmiot Powiązany" oznacza jakąkolwiek spółkę, korporację albo inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany bądź pozostaje pod wspólną kontrolą spółki Alpega lub Klienta. 

„Umowa" oznacza Warunki Ogólne spółki Alpega, jakiekolwiek zamówienie lub propozycję kontraktu zaakceptowaną przez Klienta w dowolnej formie na potrzeby subskrypcji Usług oraz ich zatwierdzenie przez spółkę Alpega, dokumentację dotyczącą Usług (w tym instrukcje obsługi, materiały szkoleniowe, materiały wspierające, specyfikacje techniczne i wymogi), oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie mające zastosowanie Szczególne Warunki spółki Alpega i niniejszą Politykę, które wspólnie stanowią całość porozumienia regulującego relację między spółką Alpega i Klientem.  

„Alpega" oznacza belgijską spółkę Alpega S.A./N.V. z siedzibą pod adresem Belgicastraat 17, 1930 Zaventem (Belgia), zarejestrowaną pod numerem 0872.586.165 w belgijskim Rejestrze Spółek oraz jej Podmioty Powiązane. 

„Klient" oznacza osobę (prawną lub fizyczną) wykupującą dostęp do Usług.  
„Przepisy dot. Ochrony Danych" oznaczają postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, a także wszelkie przepisy krajowe i/lub stosowne przepisy wykonawcze, gdyż przepisy te mogą być okresowo zmieniane i zastępowane.

„Usługi” oznaczają produkty i usługi spółki Alpega i jej Podmiotów Powiązanych, które mogą co pewien czas się zmieniać i z których Klient może korzystać na mocy Umowy. 

„Użytkownik" odnosi się w niniejszej Polityce do osób odwiedzających Stronę Internetową i/lub osób korzystających z Usług w imieniu Klienta.

„Państwo” i „Państwa” (i inne podobne wyrażenia) odnoszą się do Klientów, osób powiązanych z Klientami, Użytkowników, dostawców i osób ubiegających się o pracę.

„my”, „nas” i „nasz” (i inne podobne wyrażenia) odnoszą się do spółki Alpega.

„Strony internetowe" dotyczą wszystkich stron internetowych i aplikacji dostarczanych i obsługiwanych przez spółkę Alpega. 

Na potrzeby niniejszej Polityki takie pojęcia jak „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „osoba, której dane dotyczą”, „administrator danych” i „organ nadzorczy” będą mieć znaczenie określone w stosownych przepisach dotyczących ochrony danych. 

2.    Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe?

W zależności od relacji między Tobą a nami Alpega jest administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane odpowiedzialne za Twoje dane osobowe. Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej.

3.     Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W zależności od relacji między Tobą (np. Klientem, sprzedawcą, wnioskodawcą) a nami, zbieramy i przetwarzamy od Ciebie niektóre z następujących danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, nr telefonu, datę urodzenia, język, stan cywilny, nr paszportu, historię zatrudnienia, wykształcenie, status podatkowy, nr pracownika, stanowisko i funkcja, miejsce w hierarchii oraz inne dane osobowe dotyczące Państwa preferencji w odniesieniu do naszych Usług;
 • Dane finansowe i płatnicze, w tym nr rachunku bankowego i inne dane niezbędne do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym nr karty kredytowej/debetowej, nr kodów bezpieczeństwa oraz pozostałe informacje związane z płatnościami;
 • Informacje biznesowe, w tym informacje przekazane w toku realizacji Umów lub przekazane dobrowolnie przez Pana/Panią lub Państwa Organizację w inny sposób;
 • Informacje dotyczące komunikacji, w tym treść korespondencji między Państwem i nami lub między Państwem i innymi użytkownikami;  
 • Dane dot. profilu i użytkowania, w tym Państwa preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji marketingowych, preferencje dotyczące komunikacji oraz informacje o sposobie, w jaki korzystacie Państwo z Usług, strony mediów społecznościowych i Strony Internetowe, w tym Usługi, które Państwo odwiedziliście lub których wyszukiwaliście, czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin na stronie oraz informacje dotyczące interakcji (np. skrolowanie, kliknięcia, wskazanie kursorem myszy) daty i godziny wykonania przez Państwa określonych czynności na Stronach Internetowych lub aplikacjach spółki Alpega oraz status ustawień osobistego konta;
 • Dane techniczne, w tym informacje zebrane podczas Państwa odwiedzin na Stronach Internetowych, adres protokołu internetowego IP, dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, rodzaj urządzenia, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma;
 • Dane związane z geolokalizacją, w tym informacje o Państwa lokalizacji lub orientacyjnym czasie przyjazdu zgromadzone w czasie, w którym korzystali Państwo z Usług;
 • Dane dotyczące dostępu fizycznego, tj. szczegóły Państwa wizyt w naszych obiektach;

Jeżeli przekażecie nam Państwo informacje o jakiejkolwiek osobie innej niż Wy sami (np. rodzinie, pracodawcach, pracownikach, kontrahentach, doradcach, dostawcach itp.), macie obowiązek dopilnowania, aby rozumieli oni sposób, w jaki informacje te będą wykorzystywane i udzielili Wam zgody na ujawnienie nam tych informacji oraz zgody na to, żebyście pozwoli nam i naszym zewnętrznym usługodawcom je wykorzystywać. Jeżeli potrzebujemy danych osobowych dotyczących określonych osób powiązanych z Klientami w celu świadczenia Usług, zwracamy się do Klientów z prośbą o przekazanie niniejszej Polityki osobom, których dane dotyczą.

4.    Jak gromadzimy Państwa dane osobowe?

W większości przypadków będziemy gromadzić dane osobowe (1) od Klientów i Użytkowników lub (2) jeżeli zapiszecie się Państwo w celu uczestniczenia w naszych wydarzeniach i/lub otrzymywania od nas wiadomości. W określonych okolicznościach (3) możemy gromadzić dane od stron trzecich. Okoliczności, w których możemy gromadzić Państwa dane osobowe, są następujące:

 • kiedy korzystacie z którejkolwiek z naszych Usług;
 • kiedy zwracacie się do nas o poradę; 
 • kiedy proponujecie świadczenie usług na naszą rzecz lub je świadczycie;
 • kiedy kontaktujecie się z nami telefonicznie, e-mailem lub przez inne środki komunikacji elektronicznej, na piśmie bądź gdy przekazujecie nam bezpośrednio inne informacje, w tym w ramach rozmów z naszymi pracownikami, dostawcami zewnętrznymi lub konsultantami;
 • kiedy przeglądacie nasze Strony Internetowe, wypełniacie formularz, przesyłacie zapytanie lub wchodzicie w inny rodzaj interakcji z naszymi Stronami Internetowymi lub innymi platformami online; 
 • kiedy uczestniczycie w zorganizowanych przez nas wydarzeniach lub otrzymujecie od nas informacje; 
 • kiedy zapytania kierujemy do Państwa organizacji lub innych organizacji, z którymi macie kontakty, np. do byłych pracodawców lub instytucji oświatowych;
 • kiedy zapytania kierujemy do stron trzecich, np. agencji rządowych, agencji sporządzających sprawozdania dotyczące kredytów, dostawców usług związanych z bazami danych i informacjami oraz rejestrów dostępnych publicznie. 

Kiedy do zebrania danych osobowych obliguje nas prawo lub wymagane jest to do wykonania Umowy, a Państwo nie przekażecie tych danych po otrzymaniu stosownej prośby możemy nie być w stanie wykonywać Umowy, którą z Państwem zawarliśmy bądź staramy się zawrzeć. W takim przypadku możemy być zmuszeni do unieważnienia zawartej z Państwem Umowy, przy czym poinformujemy Was, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji.

5.    W jaki sposób będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie?

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób, który uznamy za niezbędny jedynie w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:

 • Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia kroków, o które Państwo prosicie przed zawarciem z Wami umowy: 

           o    Oferty cenowe i informacje: aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące naszych Usług lub przekazać Wam informacje związane z Usługami (np. wersje demonstracyjne oraz oferty cenowe);
           o    Zaangażowanie klienta: aby zarejestrować Was jako naszych Klientów i dokonać weryfikacji, czy istnieją jakiekolwiek potencjalne problemy, w wyniku których nie moglibyśmy współpracować z daną osobą;
           o    Produkty i usługi: aby świadczyć na Państwa rzecz nasze Usługi;
           o    Zarządzanie klientem: aby prowadzić nasze działania związane z zarządzaniem Państwa kontem (np. wymiana informacji w kontekście Umowy, wpisy do katalogów itp.); 
           o    Administracja: aby dokonywać uzgodnień dotyczących płatności oraz pobierać należne nam opłaty w związku z Umową;
           o    Osoby ubiegające się o pracę: aby przetwarzać podania o pracę;
           o    Zarządzanie relacją z dostawcami: aby nasi dostawcy świadczyli na naszą rzecz usługi (obejmuje to administrację, faktury i płatności). Jeżeli dany dostawca pomaga nam świadczyć usługi na rzecz naszych klientów, będziemy przetwarzać dane osobowe, aby zarządzać tą relacją.

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia mających do nas zastosowanie wymogów prawnych:

           o    przetwarzanie związane ze spełnieniem obowiązków finansowych i podatkowych; 
           o    prowadzenie ewidencji: np. mamy obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych w pliku wykluczeń, aby istniały dowody potwierdzające, że nie zgadzacie się na marketing bezpośredni. 

 • Jeżeli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych: 

           o    aby przesyłać Wam aktualizacje, wiadomości o wydarzeniach, które organizujemy albo w których uczestniczymy i/lub inne informacje o nas bądź usługach  świadczonych przez nas i/lub nasze Podmioty Powiązane i/lub naszych partnerów handlowych, którymi naszym zdaniem możecie być Państwo zainteresowani; 
           o    aby przesyłać Wam szczegóły na temat kwestionariuszy klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych lub innych działań promocyjnych;
           o    aby zbierać informacje o Waszych preferencjach w celu personalizacji i poprawy jakości naszej komunikacji z Wami.

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów gospodarczych: 

           o    aby administrować i zarządzać naszą relacją z Wami, w tym kwestiami związanymi z rachunkowością i audytem oraz podejmować inne kroki związane z prowadzeniem naszej relacji biznesowej, w tym identyfikować osoby upoważnione do reprezentowania Klientów, dostawców lub usługodawców;
           o    aby dokonywać stosownej weryfikacji tam, gdzie jest to dozwolone i gdzie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapobiegania oszustwom. Może to obejmować automatyczną weryfikację danych osobowych przekazanych przez Was na temat Państwa tożsamości w stosownych bazach danych oraz kontaktowanie się z Wami w celu potwierdzenia tożsamości bądź zapisywanie naszej komunikacji z Wami, aby zachować zgodność z przepisami;
           o    aby prowadzić działania analityczne (np. śledzić trendy, zbierać informacje o sprzedaży, skuteczności marketingowej);
           o    aby analizować i udoskonalać nasze usługi i komunikację oraz monitorować zgodność z przyjętymi przez nas standardami i polityką;
           o    aby zarządzać dostępem do naszych obiektów i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa;
           o    aby zapewnić bezpieczeństwo naszej sieci i informacji oraz wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem, oszustwa bądź inne działania kryminalne lub podejmowane w złym zamiarze;
           o    aby zidentyfikować potencjalnych kandydatów do pracy i skontaktować się z nimi;
           o    w związku z ubezpieczeniem;
           o    aby korzystać z przysługujących nam praw i bronić ich oraz stosować się do nakazów sądowych;
           o    aby przekazywać Wam aktualne informacje na temat ostatnich zmian, ogłoszeń i innych informacji dotyczących Usług, wydarzeń oraz inicjatyw (w tym briefingów, newsletterów i innych informacji branżowych);
           o    aby zbierać informacje o Waszych preferencjach w celu personalizacji i poprawy jakości naszej komunikacji z Wami;
           o    W celu lepszego zrozumienia sposobu, w jaki wykorzystywane są nasze Strony Internetowe, aby je regularnie udoskonalać lub identyfikować dotyczące ich problemy techniczne;

           o    W celach statystycznych w związku z korzystaniem z Usług;

           o    W celu przekazywania informacji między Klientami i kontaktów w ramach naszych                     katalogów usług.

6.    Kto jeszcze może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Czasami może zaistnieć potrzeba przekazania Państwa danych osobowych stronom trzecim. Będziemy przekazywać dane osobowe jedynie wtedy, gdy zezwala na to prawo.
Jeżeli przekazujecie nam dane osobowe jako klient, zakładamy, o ile nie otrzymamy innych wytycznych na piśmie, że możemy ujawniać Wasze dane osobowe w sposób, który uznamy za niezbędny do świadczenia na Waszą rzecz usług (w tym zgodnie z opisem w niniejszej  Polityce) lub zgodny z wymogami obowiązującego prawa. 

Przekazujemy Państwa dane osobowe: 

 • naszym Podmiotom Powiązanym, w celu świadczenia na Waszą rzecz Usług opisanych w niniejszej Polityce. Więcej informacji na temat podmiotów należących do naszej grupy można znaleźć tutaj
 • naszym partnerom biznesowym, dostawcom usług lub innym powiązanym stronom trzecim: abyśmy mogli świadczyć na Państwa rzecz Usługi, możemy być zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych naszym partnerom biznesowym (w tym księgowym, audytorom, komornikom, prawnikom, notariuszom i władzom publicznym, konsultantom, mediatorom, ekspertom, bankom, ubezpieczycielom, dostawcom oprogramowania/sprzętu, partnerom dostarczającym rozwiązań i systemów z zakresu zarządzania logistyką). Nasze uzgodnienia z zewnętrznymi dostawcami usług aktualnie obejmują świadczenie usług wsparcia w obszarze IT, zintegrowanego rozwiązania dot. oprogramowania, akredytacji prawnej, zarządzania klientem i dostawcą, kontroli w zakresie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, ograniczenia ryzyka kredytowego oraz w celu zapobiegania innym oszustwom i działaniom kryminalnym, sprawdzania wiarygodności kredytowej w związku z kontrolą kredytową, zarządzania wydarzeniami, tworzenia dokumentów, usług finansowych, biznesowych i prawnych, usług sekretarskich, rozwoju działalności marketingowej i biznesowej a także zarządzania obiektami;
 • w oparciu o zasadę poufności ze stronami trzecimi w celu zbierania Państwa opinii na temat świadczonych przez nas Usług, aby ułatwić nam ocenę naszych działań oraz udoskonalić i promować nasze Usługi;
 • sądom, organom ścigania, organom nadzoru, urzędnikom państwowym, adwokatom lub  innym osobom, kiedy jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed roszczeniami bądź na potrzeby poufnego procesu alternatywnego rozwiązywania sporów;
 • jeżeli sprzedajemy lub kupujemy daną spółkę lub aktywa, w którym to przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu bądź nabywcy takiej spółki lub aktywów na którego przenosimy nasze prawa i obowiązki albo nadajemy nowe;
 • kiedy ujawnienie danych jest wymagane przez prawo lub regulacje: prosimy pamiętać o tym, że możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązującego prawa lub przepisów np. organom ścigania lub w związku z toczącym się lub planowanym postępowaniem sądowym.
 • Kiedy określone Usługi oferują funkcjonalność umożliwiającą wsparcie potrzeb komunikacyjnych Klienta (np. wysłanie faksu/wiadomości e-mail/sms dzięki Usługom). W takich przypadkach inni Użytkownicy mogą zapoznać się z przekazanymi przez Was informacjami osobowymi i dodać je do swojej książki adresowej. Korzystając z określonych Usług, przyjmujecie Państwo do wiadomości, że osoba otrzymująca wiadomość dowie się, że jesteście Klientem/Użytkownikiem Alpega i/lub może otrzymać część Waszych danych osobowych zgromadzonych przez spółkę Alpega.
 • Korzystając z Usług, możecie być Państwo zobowiązani do wprowadzania informacji transakcyjnych (w tym szczegółów dotyczących przesyłki, operacji transportowej lub  treści faksu, wiadomości e-mail lub sms), aby zakomunikować to innym stronom za pomocą Usług. Takie informacje będą udostępniane innym stronom na Państwa prośbę zgodnie z zasadami korzystania z Usług. 

7.    Przekazywanie informacji za granicę 

Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe do innych krajów, w tym poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), zabezpieczymy te informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Systemy prawne obowiązujące w niektórych krajach poza EOG nie zawsze zapewniają ten sam poziom ochrony danych co w krajach EOG, mimo że dopilnujemy, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką. Przekazujemy dane osobowe do tych krajów tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz Usług bądź jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź dane takie podlegają zabezpieczeniom zapewniającym ich ochronę, np. standardowym klauzulom umownym zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

Wszystkie nasze spółki zależne i/lub powiązane na całym świecie zapewniają poziom ochrony danych nie niższy niż ten wymagany na Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
W przypadku chęci otrzymania dodatkowych informacji, w tym otrzymania kopii dokumentów wykorzystywanych do ochrony Państwa informacji, prosimy o kontakt na adres podany poniżej.

8.    Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Wprowadziliśmy stosowne zabezpieczenia, aby Państwa dane osobowe nie zostały przypadkowo utracone, wykorzystane, zmienione, ujawnione i aby dostępu do nich nie miały nieupoważnione osoby. Z zewnętrznymi dostawcami usług podpisaliśmy rygorystyczne umowy o poufności (obejmujące zobowiązania w zakresie ochrony danych).

Ponadto wprowadziliśmy procedury mające zastosowanie w przypadku naruszenia ochrony danych, dlatego powiadomimy Państwa i dany organ nadzorczy o ewentualnym naruszeniu, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa.

9.    Przysługujące Państwu prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw:

 • Dostęp: Prawo dostępu pozwala Państwu otrzymać kopię swoich danych osobowych. Ułatwia to zrozumienie, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane i sprawdzenie, że robimy to zgodnie z prawem. Do prawa tego mają zastosowanie wyjątki, dlatego dostęp ten może nie zostać udzielony np. gdy udostępnienie Państwu informacji prowadziłoby do ujawnienia danych osobowych innej osoby, lub jeżeli nie będziemy mogli ujawnić takich informacji na mocy prawa. 
 • Sprostowanie danych: Macie Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienia danych niekompletnych. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych w celu poinformowania nas o tym, że część Waszych danych osobowych jest nieprawidłowa lub uległa zmianie, abyśmy mogli je zaktualizować. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z przekazanych nam danych osobowych, które są nieprawidłowe, nieprawdziwe lub niekompletne.
 • Usunięcie danych Macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie jest nieograniczone i ma zastosowanie wyłącznie w pewnych okolicznościach (np. jeśli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne w celach, w których zostały zgromadzone lub kiedy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem).
 • Ograniczenie: Macie Państwo prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w niektórych okolicznościach. Oznacza to, że możecie ograniczyć zakres, w jakim wykorzystujemy Wasze dane osobowe, gdy istnieje konkretny powód, dla którego ograniczenie takie może mieć miejsce. Może do tego dojść, gdy macie Państwo wątpliwości co do treści przechowywanych przez nas informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane. 
 • Przenoszenie danych: Macie Państwo prawo zażądać, aby część Waszych danych osobowych została przekazana Wam lub innemu administratorowi danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. To prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie tylko wtedy, gdy informacje te przetwarzamy w oparciu o zgodę lub wykonanie umowy, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (tj. z wyłączeniem dokumentacji papierowej). 
 • Prawo do sprzeciwu: Macie Państwo pełne prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli ma to miejsce na potrzeby marketingu bezpośredniego. W innych określonych okolicznościach przysługuje Wam też prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych i zażądania od nas, abyśmy je zablokowali, usunęli lub ograniczyli zakres ich przetwarzania. 
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach: Przysługuje Państwu prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Was skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Was wpływa.  Prawo to nie jest nieograniczone i ma zastosowanie wyłącznie w niektórych okolicznościach. Zostaniecie Państwo poinformowani o konkretnym przypadku, w którym decyzja zostanie przez nas podjęta w sposób zautomatyzowany.  
 • Skargi Podejmiemy wszelkie działania, aby współpracować z Państwem w celu osiągnięcia sprawiedliwego rozpatrzenia wszelkich skarg bądź rozwiania obaw dotyczących prywatności. Jeżeli stwierdzicie jednak, że nie zajęliśmy się odpowiednio Państwa skargą lub obawą przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym macie miejsce zwykłego pobytu, w którym pracujecie bądź w którym doszło do rzekomego naruszenia prawa ochrony danych (w przypadku Belgii www.dataprotectionauthority.be, natomiast w przypadku innych krajów proszę kliknąć tutaj). Przysługuje Państwu także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

Możecie Państwo w dowolnym momencie wykonać powyższe prawa, kontaktując się z nami za pomocą podanych niżej danych. Jeżeli będziemy mieć wątpliwości dotyczące Państwa tożsamości, będziemy mogli poprosić o jej potwierdzenie, tj. kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości.

10.    Wycofanie zgody 

Kiedy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę, możecie w dowolnym momencie ją wycofać. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celu/-ach, na jaki/-kie pierwotnie zgoda ta została udzielona, chyba że istnieją inne podstawy prawne uzasadniające ich przetwarzanie. 

W sytuacji, w której nie będziecie chcieli otrzymywać od nas dłużej jakichkolwiek informacji marketingowych prosimy o skorzystanie z opcji rezygnacji (znajdującej się we wszystkich przesyłanych przez nas wiadomościach e-mail) bądź skontaktowanie się z nami za pomocą danych podanych poniżej. Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług. 

11.    Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych bądź kiedy będziemy zmuszeni dochodzić roszczeń albo bronić się przed nimi do końca danego okresu przechowywania, bądź do momentu, w którym przedmiotowe roszczenia zostaną zaspokojone.

Po zakończeniu stosownego okresu przechowywania Państwa danych osobowych zniszczymy je w bezpieczny sposób zgodnie z obowiązującym prawem.

12.    Pliki cookie 

Używamy narzędzia cookie na naszej stronie internetowej, aby uzyskać zgodę na opcjonalne pliki cookie, których używamy.
Pliki cookie, które są niezbędne dla funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności, są ustawiane i nie są usuwane przez narzędzie.
Więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, możesz przeczytać w naszej Polityce plików cookie.
 

13.    Linki do innych stron internetowych  

Nasza Strona Internetowa i strony mediów społecznościowych mogą zawierać narzędzia, widżety lub treść odsyłającą do innych, niepowiązanych z nami stron internetowych i/lub stron mediów społecznościowych osób trzecich.  Prosimy pamiętać o tym, że nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności i zachowania poufności na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Należy zawsze dokładnie zapoznać się polityką prywatności i zachowania poufności na odwiedzanych stronach internetowych podmiotów zewnętrznych w celu uzyskania informacji o sposobie, w jaki podmioty za nie odpowiedzialne mogą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe.

14.    Zmiany naszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki w celu odzwierciedlenia zmian w sposobie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub w wymogach prawnych. Wszelkie zmiany, które mogą zostać wprowadzone do niniejszej Polityki w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie, a w uzasadnionych przypadkach zostaniecie o nich Państwo poinformowani e-mailem. 

Niniejsza Polityka była po raz ostatni aktualizowana w Lipiec 2020 roku.  Prosimy o regularne sprawdzanie, czy nie zostały do niej wprowadzone aktualizacje.

15.    Dane kontaktowe

Zachęcamy do przesyłania pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej Polityki do zespołu ds. prywatności na adres: 

Alpega N.V.
De Kleetlaan 3,
1831 Machelen
Belgium
Email: privacy@alpegagroup.com

Inspektor ochrony danych: Marc Van Nieuwenhove