Usługi transportowe w coraz większym stopniu zintegrowane z kryteriami ESG

Rola firm w społeczeństwie ewoluowała z biegiem czasu, zwłaszcza w ostatnich latach, w których firmy, niezależnie od branży, są zobowiązane do większego zaangażowania się w środowisko, głównie w zakresie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym ich działalność jest stale przedmiotem kontroli, zarówno ze strony instytucji, jak i samych obywateli, którzy w coraz większym stopniu są zaniepokojeni wpływem, jaki firmy wywierają na środowisko.

Co to jest ESG?

Biorąc to pod uwagę, istotne jest zrozumienie znaczenia kryteriów ESG (ochrona środowiska, społeczeństwo i zarządzanie) wewnątrz firm, dzięki czemu można będzie stworzyć nowy paradygmat dla organizacji na początku XXI wieku.

Dla niektórych ESG może brzmieć dziwnie, podczas gdy inni od pewnego czasu już to stosują. Tak naprawdę zasady te zaczęto stosować od końca ubiegłego wieku, co zbiegło się z publikacją w 1994 roku książki Johna Elkingtona „Cannibals With Forks”. Elkington podkreślił w niej, że firmy musiały zacząć ponosić odpowiedzialność nie tylko za swój wpływ gospodarczy, ale również za wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Dlaczego ESG ma znaczenie dla firmy?

Koncepcja ta zyskuje coraz większe znaczenie i stała się motywem przewodnim dla ONZ. Ale do czego dokładnie odnosi się każdy ze składników?  

  • E to środowisko (Environment): odnosi się do zarządzania przez firmy bezpośrednimi i pośrednimi skutkami ich działalności dla środowiska, dbałości o środowisko, różnorodności biologicznej, do ograniczania globalnych źródeł emisji CO2, zmian klimatycznych oraz ich wkładu w gospodarkę niskoemisyjną.  

  • S to społeczeństwo (Social): zarządzanie firmy w odniesieniu do ludzi, którzy ją tworzą, jak również dostawców, w zakresie promowania godnego zatrudnienia, równości szans i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, kształcenia, poszanowania praw człowieka i zakazu pracy dzieci.  

  • G to zarządzanie (Governance): zaangażowanie firm w dobre zarządzanie, tworzenie kodeksów etyki i postępowania, przejrzystość i przeciwdziałanie korupcji w zarządzie oraz kadrze kierowniczej.  

ESG zyskało znaczenie, ponieważ zwiększyła się liczba przepisów obejmujących CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Ponadto w ostatnich latach ujawniły się nowe potrzeby, takie jak większa potrzeba przejrzystości, która wynika głównie z kryzysu gospodarczego z 2008 r., podczas którego różne grupy nacisku, od instytucji finansowych po samych obywateli, zaczęły wymagać od organizacji bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących ich działań, aby uniknąć powtórki sytuacji, takich jak ta, do której wówczas doszło. Z tego względu dobra polityka ESG powinna być czynnikiem wyróżniającym firmę na tle konkurencji, a także zapobiegać ewentualnym zagrożeniom związanym z działalnością w sektorach ochrony środowiska, społecznym, zarządzania lub zarządzania pracownikami. Firmy te są bardziej atrakcyjne dla nowych talentów, jak również dla inwestorów, którzy w ostatnich latach domagają się większego zaangażowania ze strony firm w ograniczanie i łagodzenie zmian klimatycznych, dążenia do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, i przyczyniania się do rozwiązywania problemów społecznych, a także do zmniejszania nierówności.

Jak włączyć kryteria ESG do działalności firmy transportowej?

Zanim przejdziemy dalej, należy podkreślić, że stosowanie kryteriów ESG nie jest zarezerwowane wyłącznie dla dużych korporacji i mogą być one również wprowadzone w małych firmach. Aby to zrobić, firma musi posiadać zespół odpowiedzialny za skuteczne wdrożenie działań i przygotowanie planu zrównoważonego rozwoju, który obejmuje wszystkie wyżej wymienione elementy i dzięki któremu będzie można stale monitorować jego realizację.  

W tym sensie prostym krokiem jest ograniczenie emisji CO2. W grę wchodzi tu wiele czynników, ale jednym z tych, które mogą odegrać kluczową rolę w lepszym wykorzystaniu zasobów jest zastosowanie inteligentnych systemów. Takie oprogramowanie może pomóc w ograniczeniu pustych kilometrów, zoptymalizowaniu tras i w efekcie doprowadzić do zmniejszenia zużycia paliwa oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.  

I właśnie tutaj do gry wchodzą giełdy frachtowe, takie jak Teleroute. Łącząc podaż z popytem i zapewniając, że przewoźnicy jeżdżą z pełnym załadunkiem, firma Teleroute nie tylko zmniejsza koszty ponoszone przez użytkowników, ale także promuje bardziej ekologiczną opcję przemieszczania ładunków.  Dostęp do tych informacji umożliwia bardziej zrównoważone zarządzanie codzienną działalnością firmy transportowej dzięki dostępowi do większej liczby ofert, a to z kolei pozwala zmniejszyć odległość pokonaną bez załadunku.

Ponadto korzystanie z takich narzędzi oszczędza czas wyszukiwania, ponieważ jest ono w pełni personalizowane, a także gwarantuje wybór najbardziej wydajnej trasy w czasie rzeczywistym. Co równie ważne, firmy muszą dbać o zapobieganie wypadkom i dobrostan pracowników, promując programy zapobiegania wypadkom w celu podkreślenia znaczenia bezpieczeństwa, wzmocnienia filaru S (społeczeństwo) i potwierdzenia swojej roli jako czynnika transformującego w społeczeństwie.

Świat już dziś zmierza w kierunku bardziej zrównoważonej rzeczywistości. Transport drogowy nie jest tutaj żadnym wyjątkiem.