Słowniczek logistyczny

CMR

Czym jest CMR?

CMR jest skrótem (francuskiej) frazy Convention relative au Contrat de transport international de merchandises par route. W języku polskim wyrażenie to tłumaczone jest jako Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, a więc dotyczy kwestii prawnych związanych z drogowym transportem towarów.

Pierwotna umowa CMR została sporządzona w 1956 roku pomiędzy kilkoma państwami europejskimi, które były członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tego czasu umowa ta została rozszerzona na wszystkie kraje europejskie, a także na kilka państw Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Czym jest dokument CMR?

W sensie technicznym CMR odnosi się do umowy pomiędzy uczestniczącymi państwami. Jednakże termin ten jest również stosowany nieformalnie w odniesieniu do listu przewozowego towarzyszącego przesyłce i zawierającego zapisy umowy CMR.

Inną nazwą na CMR jest list przewozowy. Większość państw europejskich opiera się na nim przy regulowaniu przewozów drogowych, ponieważ stanowi on wiążącą umowę międzynarodową między nimi.

Mimo, że umowa została rozszerzona na państwa spoza Europy, umowy CMR są prawnie wiążące tylko wtedy, gdy dokument CMR jest spisany w języku angielskim i/lub francuskim.

Dlaczego dokument CMR jest ważny?

Kiedy towary są transportowane w skali międzynarodowej, ważne jest, aby udokumentować każdy etap podróży. List CMR pełni trzy istotne funkcje: funkcję informacyjną, funkcję dowodową oraz funkcję pokwitowania.

Dokument zawiera ważne informacje na temat przewożonego towaru: jaki to towar, jaka jest jego ilość i jak należy się z nim obchodzić. Informacje te muszą być dostępne na wszystkich etapach procesu transportu,  co leży w interesie nadawcy, przewoźnika i odbiorcy.

Kiedy towar dociera do miejsca przeznaczenia, odbiorca podpisuje dokument, co stanowi  dowód, że towar został dostarczony zgodnie z obietnicą. Jednocześnie dowód dostawy służy jako potwierdzenie odbioru towaru.

Co musi zawierać dokument CMR?

Dokument musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- Gdzie i kiedy dokument został sporządzony
- Nazwy i adresy firmy przewozowej oraz odbiorcy towaru
- Opis towaru, jego opakowania i wagę
- Kwoty naliczane za towar w poszczególnych punktach trasy
- Informacje o ewentualnych przewożonych materiałach niebezpiecznych

List przewozowy CMR może składać się nawet z 24 elementów, w których zapisane są szczegóły dotyczące tego, kto dostarczył towar (oraz gdzie, w jakiej ilości i jak został zapakowany), jak różni przewoźnicy obchodzili się z towarem po drodze, kto za niego zapłacił (oraz ile, i jaką metodą), a także datę potwierdzenia przez odbiorcę towaru, że wszystko było obecne i poprawne.

W większości przypadków, w transakcji CMR, przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody, nawet jeśli nie zaszły one z jego winy. Stanowi to doskonałą motywację dla przewoźnika, aby uczynił wszystko co możliwe w celu zapewnienia bezpiecznego dostarczenia towarów.