Jak nowy pakiet na rzecz mobilności wpłynie na sektor transportu

W zeszłym tygodniu Parlament Europejski oficjalnie zatwierdził bezwzględną większością głosów pakiet na rzecz mobilności wprowadzający szereg istotnych zmian w transporcie drogowym towarów. Po ponad trzech latach intensywnych negocjacji, wprowadzania poprawek i opracowywania procedur pakiet na rzecz mobilności stał się rzeczywistością. 9 czerwca Parlament Europejski zatwierdził środki mające poprawić warunki pracy kierowców pojazdów i jednocześnie zapewnić harmonizację przepisów transportowych w Unii Europejskiej. Celem reformy w sektorze logistyki jest umożliwienie bardziej jednolitej i skutecznej kontroli transportu.

W jaki sposób zostanie wdrożony unijny pakiet na rzecz mobilności

Przepisy nie wejdą w życie natychmiast – należy poczekać do końca okresu przejściowego wyznaczonego dla każdego z nich. Trzy najważniejsze filary zmian to: dyrektywa dotycząca delegowania pracowników, rozporządzenie w sprawie dostępu do rynku transportowego oraz rozporządzenie w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

Filar I pakietu na rzecz mobilności: Dyrektywa dotycząca delegowania pracowników

Dyrektywa ta przewiduje obowiązek ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla kierowców pojazdów wykonujących przewozy międzynarodowe lub kabotażowe. W związku z tym kierowcy będą otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie określone na poziomie obowiązującym w kraju, w którym wykonują oni usługę transportową. Nie dotyczy to dwustronnych operacji transportu międzynarodowego, tj. operacji transportowych, w których kraj pochodzenia lub przeznaczenia jest miejscem rejestracji pojazdu, ani transportu w tranzycie.

Wszystkie firmy sektora transportu drogowego muszą udowodnić, że prowadzą faktyczną działalność w państwie członkowskim, w którym są zarejestrowane. Środek ten ma na celu sprawowanie większej kontroli nad firmami przykrywkami w sektorze transportu. Przewiduje on m.in. obowiązek powrotu ciężarówek do kraju rejestracji co osiem tygodni, a kierowców – co trzy lub cztery tygodnie, aby uniemożliwić ciągłe wykonywanie działalności poza krajem pochodzenia, jak to miało miejsce w przeszłości.

Wejście w życie: marzec 2022 r.

Filar II pakietu na rzecz mobilności: Rozporządzenie w sprawie dostępu do rynku transportowego

Zostaną utrzymane dotychczasowe limity dotyczące kabotażu (trzy przewozy w ciągu siedmiu dni), jednak zanim będzie można wykonywać kolejne operacje kabotażowe w tym samym kraju i tym samym pojazdem, będzie obowiązywał czterodniowy okres karencji. Pojazdy o maksymalnej dopuszczalnej masie pomiędzy 2,5 a 3,5 tony wykonujące transport międzynarodowy będą musiały być wyposażone w tachograf.

Wejście w życie: marzec 2022 r., tachografy w czerwcu 2022 r.

Filar III pakietu na rzecz mobilności: Rozporządzenie w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku

Wreszcie, pakiet na rzecz mobilności złagodzi również zasady dotyczące tygodniowych okresów odpoczynku dla kierowców pojazdów. W wielu krajach europejskich, takich jak Włochy, Portugalia czy Francja, podkreśla się pilną potrzebę stworzenia miejsc odpoczynku. Nowe przepisy dopuszczają wykorzystanie dwóch kolejnych skróconych okresów odpoczynku (trwających co najmniej 24 godziny), pod warunkiem że w ciągu kolejnych czterech tygodni zostaną wykorzystane co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których dwa mają charakter regularnych okresów odpoczynku (tj. trwających co najmniej 45 godzin). Nadal będzie jednak obowiązywał zakaz obowiązkowego okresu odpoczynku w kabinie ciężarówki na koniec tygodnia.

W odniesieniu do turystyki autokarowej w oficjalnym oświadczeniu UE stwierdzono, że „Turystyka autokarowa różni się od innych rodzajów działalności transportowej pod względem wzorców jazdy. Kierowcy autokarów jeżdżą w „tempie turystycznym”, co oznacza więcej przerw dla pasażerów i więcej przystanków po drodze oraz uwzględnia łączenie dłuższych przejazdów (na początku i na końcu podróży) z krótszymi przejazdami (w trakcie podróży).” Oznacza to, że kierowcy w tym sektorze zyskają większą elastyczność, zwłaszcza w okresach wysokiej aktywności turystycznej.

Wejście w życie: wrzesień 2020 r.

Jak wykorzystać pakiet na rzecz mobilności z pożytkiem dla siebie

Wszystkie powyższe środki mają na celu poprawę warunków pracy kierowców pojazdów oraz sprawiają, że działanie platform giełd transportowych jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Dotyczy to zwłaszcza możliwości wyszukiwania ofert na całym europejskim rynku dzięki Grupie Alpega i jej trzem giełdom transportowym (123cargo, Teleroute i Wtransnet) – za ich pośrednictwem firmy i przewoźnicy mogą znajdować ładunki niemal w każdym kraju i wracać do miejsca pochodzenia z pełnym obciążeniem.

Więcej informacji na temat nowego pakietu na rzecz mobilności można znaleźć w oficjalnym oświadczeniu Komisji Europejskiej.